ព័ត៌មាន​សុខភាព​ជា​សាខា​របស់​សារព័ត៌មាន​ឃែមបូឌាញូស៍ ។ យើង​នឹង​ប្រមូល​រាល់​ព័ត៌មាន​ទាំងឡាយ​ទាក់ទិន​នឹង​សុខភាព​ពី​បណ្តាញ​សារព័ត៌​មានជាតិ និង​អន្តរជាតិ​នានា និង​តាមរយៈ​អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​របស់​យើង​សម្រាប់​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​មិត្ត​អ្នកអាន ។ យើង​នឹង​ក្លាយ​ជា​គេហ​ទំព័រ​ដែល​ជា​បណ្តុំ​ព័ត៌មាន​ផ្នែក​សុខភាព ។យើង​នឹង​តាម​ឃ្លាំ​មើល​ដោយ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​លើ​វិជ្ជាជីវៈ​របស់​គ្រូពេទ្យ គ្លីនិក អាហារដ្ឋាន រោងចក្រ សហគ្រាស សិប្បកម្ម​តូច​ធំ និង​ទីកន្លែង​ផ្សេងៗ​ទៀត ដោយ​រូម​ទាំង​មន្រ្តី​ពាក់ព័ន្ធ​ផង​ ដែល​បង្ក​បញ្ហា​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះ​ពាល់​សុខភាព​បុគ្គល សុខភាព​គ្រួសារ សុខភាព​សហគមន៍​និង​សុខភាព​សង្គម ។សូម​ទាក់ទង​ការិយាល័យ​និពន្ធ​តាម​ទូស័ព្ទ ០១៧ ៥៣៥ ៥៣៥ និងអ៊ីមែល cambodia_news@yahoo.com

Author Archives rss

ព័ត៌មានសុខភាពគឺជាសាខារបស់សារព័ត៌មាន​ឃែមបូឌា ញូស៍។ យើងប្រមូល​រាល់​ព័ត៌មានទាំងឡាយទាក់ទិននឹងសុខភាពសម្រាប់មិត្តអ្នកអាន ដើម្បីជាប្រយោជន៍​និង​លើកស្ទួយសុខភាពបុគ្គល សុខភាពគ្រួសារ សុខភាពសហគមន៍​និងសុខភាព​​សង្គម​ទាំងមូល។ យើងនឹងតាមឃ្លាំមើលលើវិជ្ជជីវៈរបស់គ្រូពេទ្យ គ្លីនិក អាហារដ្ឋាន និង​ទី​កន្លែងផ្សេងៗទៀត ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពបុគ្គល សុខភាព​គ្រួសារ សុខភាពសហ​គមន៍​ និងសុខភាពសង្គម។ លោក ឆាយ សុផល ជានាយក​គ្រប់​គ្រង​គេហទំព័រ​នេះ។